مرکز نوآوری نصیر برگزار میکند

توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب آن
- تضمین ضمانت حسن انجام کار کارگران
- فسخ قرارداد کار در اثنا قرارداد توسط کارگر و کارفرما
- فرار و خروج کارفرمایان از قانون کار

زمان : چهارشنبه ۲۶ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 18:38
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدرحیم مهدی نژاد
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.