گپ و گفت 87: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه نوآوری نیترو

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها
محورهای گپ و گفت بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

ارسال دیدگاه برای این گپ و گفت