گپ و گفت 101: قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان
محورهای گپ و گفت قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان

ارسال دیدگاه برای این گپ و گفت