سپیدار سیستم برگزار میکند

نکات حقوقی مالیاتی برای مدیران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معافیت های مالیاتی شرکت ها
- قوانین مالیاتی شرکت ها
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت ها
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۴ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.