کافه ایونت برگزار میکند

نکات کاربردی دریافت دیه و خسارت تصادفات رانندگی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل دریافت دیه و خسارت تصادفات رانندگی
- دریافت دیه و خسارت در صورت فرار مقصر حادثه
- شرایط دریافت خسارت بیمه بدنه بدون کروکی
- دریافت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

زمان : دوشنبه ۱۴ بهمن 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.