گپ و گفت برگزار میکند

اصول تنظیم قراردادهای ساختمانی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع قرارداد از نظر حقوقی
- ضمانت های اجرای قرارداد
- موانع اجرای قرارداد
- روش های خاتمه و یا فسخ قرارداد

زمان : پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 تا 12:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حسین اقدامی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.