باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس برگزار میکند

آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- قالب بندی کلی برای نگارش قرارداد
- شروط معمول قراردادی
- ضمانت اجراها
- شرط داوری

زمان : دوشنبه ۲۴ شهریور 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.