مدرسه کسب و کار نیترو برگزار میکند

توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب آن
- تضمین ضمانت حسن انجام کار کارگران
- فسخ قرارداد کار در اثنا قرارداد توسط کارگر و کارفرما
- فرار و خروج کارفرمایان از قانون کار

زمان : سه‌شنبه ۱ مهر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : محسن هوشیاری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.