مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند

فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند و رویه دادخواهی مالیاتی
- اصول و فنون دفاع مالیاتی
- نکات کلیدی دادخواهی و دفاع مالیاتی
- هیات ها و مراجع دادخواهی و دفاع مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۲۳ مهر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.