سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند

مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
- مشاغل مشمول مالیات
- جایگاه درآمد های اتفاقی در محاسبه مالیات مشاغل
- آشنایی با جدول گروه بندی مشاغل براساس حجم فعالیت

زمان : چهارشنبه ۳ دی 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.