گپ و گفت برگزار میکند

كارگاه آنلاين گراندد تئوری Grounded Theory Online Workshop

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تعريف، مشخصات و ويژگی مطالعه گراندد تئوری
- شناخت رويكردهای مهم گراندد تئوری (رويكرد كلاسيك، استراوسی و برساخت گرايی)
- آشنايی با تكنيكهای تحليل داده در گراندد تئوری
- كارعملی با داده های واقعی (كدگذاری نظری، مفهوم سازی، تفكر انتزاعی، ادغام نظری، يادداشت برداری)

زمان : پنجشنبه ۹ اردیبهشت 1400 ساعت 16:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.