انجمن بهره وری ایران برگزار میکند

حقوق کاربردی بیمه های تجاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- عقد بیمه و ویژگی های آن
- اصول حاکم بر قرار های بیمه
- ویژگی های قراداد های بیمه
- موارد فسخ و ابطال عقد بیمه

زمان : دوشنبه ۳۱ خرداد 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر محمدرضا تقوایی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.