گپ و گفت 738: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

گپ و گفت 733: وبینار راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان به میزبانی بیمه سامان

گپ و گفت 732: وبینار استخدام و همکاری با بیمه سامان (شغل دوم، درآمد اول) به میزبانی بیمه سامان

گپ و گفت 726: وبینار نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 723: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

گپ و گفت 720: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 715: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 712: وبینار آشنایی با مبانی بیمه های مهندسی به میزبانی بیمه کارآفرین

گپ و گفت 706: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی دانشگاه یاسوج

گپ و گفت 700: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

گپ و گفت 684: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 674: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 642: وبینار حقوق کاربردی بیمه های تجاری به میزبانی انجمن بهره وری ایران

گپ و گفت 570: وبینار راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 542: وبینار حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 537: وبینار راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 511: وبینار حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 487: وبینار حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 472: وبینار استخدام و همکاری با بیمه سامان (شغل دوم، درآمد اول) به میزبانی بیمه سامان

گپ و گفت 382: وبینار آشنایی با ریسک های بیزنس مدل و کسب و کار به میزبانی سندیکای آسانسور ایران