دسته: گپ و گفت مدیریت و کارآفرینی

گپ و گفت 557: وبینار آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری آکادمی پویندگان PTJ Academy برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی …

گپ و گفت 548: وبینار کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند: محورهای گپ و گفت کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه معرفی …