دسته: گپ و گفت مدیریت و کارآفرینی

گپ و گفت 419: وبینار چگونه با استخدام حرفه ای نیروهای دورکار، رشد بیزینس خود را چند برابر کنیم به میزبانی تیم هشت

تیم هشت و تیوان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت چگونه با استخدام حرفه ای نیروهای دورکار، رشد بیزینس خود را چند برابر کنیم مزایای نیروی دورکاری چیست؟( …

گپ و گفت 324: وبینار مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها تاریخچه، ماهیت و سیر تحولی پژوهش کیفی مبانی …