گپ و گفت 337: لایو اینستاگرام مبانی ارزیابی املاک به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 342: لایو اینستاگرام ارزیابی املاک و دارایی ها جهت مهاجرت به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 341: وبینار تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 336: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 330: لایو اینستاگرام تفسیر عکس هوایی به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 327: وبینار مشارکت در ساخت، بایدها و نبایدها به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 325: لایو اینستاگرام صفر تا هشتاد مشارکت در ساخت به میزبانی حسین اقدامی

گپ و گفت 335: وبینار مبانی ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 306: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 321: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 309: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 301: وبینار اصول تنظیم قراردادهای ساختمانی به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 291: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و بیدبرگ

گپ و گفت 284 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت با همکاری بیدبرگ

گپ و گفت 281 در سپیدار سیستم: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری بیدبرگ

گپ و گفت 280 در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری بیدبرگ

گپ و گفت 278: آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 276: اصول مذاکرات حقوقی با سرمایه گذاران و همکاران تجاری با همکاری مدیریت ثروت ستارگان

گپ و گفت 275: آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ

گپ و گفت 274: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری ایران نالج

گپ و گفت 266: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 264: اصول تهیه و تنظیم قراردادها با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

گپ و گفت 253: آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته با همکاری کارمانا

گپ و گفت 245: آشنایی با ریسک های بیزنس مدل و کسب و کار با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 242: آشنایی با بیمه قراردادها با همکاری سپیدار سیستم