گپ و گفت 703: وبینار مروری بر قوانین جدید چک و سفته به میزبانی تیوان

گپ و گفت 697: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 688: وبینار مروری بر قوانین جدید چک و سفته به میزبانی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

گپ و گفت 667: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 666: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 665: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 664: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 663: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 662: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 661: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 660: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 659: وبینار گردهمایی روئسای ستاد ورزشکاران انقلابی کل کشور به میزبانی ستاد ورزشکاران انقلابی آیت الله سیدابراهیم رئیسی

گپ و گفت 655: وبینار مروری بر قوانین جدید چک و سفته به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

گپ و گفت 653: وبینار نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 652: لایو اینستاگرام نکات کاربردی حقوقی برای مدیران به میزبانی موسسه عدل پژوهان داد خرسند

گپ و گفت 651: لایو اینستاگرام داوری در قراردادها به میزبانی موسسه عدل پژوهان داد خرسند

گپ و گفت 650: لایو اینستاگرام آشنایی با نکات حقوقی قراردادنویسی به میزبانی موسسه عدل پژوهان داد خرسند

گپ و گفت 639: وبینار هم اندیشی فرهنگیان حامی دکتر عباسی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 637: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان

گپ و گفت 634: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان قزوین به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 633: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان فارس به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 632: وبینار هم اندیشی حامیان تعاونگر دکتر محمد عباسی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 620: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 603: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 602: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان اصفهان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی