گپ و گفت 366: وبینار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 350: وبینار نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 358: وبینار آشنایی با مسائل سرقفلی و قوانین جاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 359: وبینار قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 362: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 357: ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 346: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 345: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 332: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی تیوان

گپ و گفت 343: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 339: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 328: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری البرز

گپ و گفت 333: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 322: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 318: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 317: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 311: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 300: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 308: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 277: مالیات نمایندگان بیمه با همکاری مدرسه بیمه

گپ و گفت 273: چالش های مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 271: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 267: نکات کلیدی استخدام حسابدار با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 259: نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 254: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری سپیدار سیستم