گپ و گفت 235: اصول و نکات حسابداری با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 229: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری ایران نالج

گپ و گفت 227: آشنایی با نکات مالی و حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

گپ و گفت 224: مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 221: نکات حقوقی مالیاتی برای مدیران با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 218: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری ایران نالج

گپ و گفت 215: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 211: مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 210: اصول و نکات حسابداری با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

گپ و گفت 208: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری اتاق اصناف شمیرانات

گپ و گفت 202: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 200: آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 198: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری باشگاه نوآوری نیترو

گپ و گفت 196: اصول و نکات حسابداری با همکاری خانه کارگر

گپ و گفت 195: اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها با همکاری رفاتک

گپ و گفت 191: اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 190: اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای اصناف با همکاری اتاق اصناف شمیرانات

گپ و گفت 189: هزینه های قابل قبول مالیاتی برای استارتاپ ها با همکاری خانه نوآوری

گپ و گفت 187: آشنایی با سازمان امور مالیاتی و قوانین آن با همکاری خانه کارگر

گپ و گفت 183: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 181: بیمه و مالیات شرکت های کوچک و متوسط با همکاری سپیدار سیستم

گپ و گفت 180: آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری اتاق اصناف شمیرانات

گپ و گفت 179: آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری مدیریت ثروت ستارگان

گپ و گفت 177: مفاصا حساب، یک کابوس برای مدیران مالی شرکت ها با همکاری ایران نالج

گپ و گفت 175: اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها با همکاری باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس