گپ و گفت 698: وبینار آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی به میزبانی تیوان

گپ و گفت 696: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 695: وبینار آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 671: وبینار آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 694: وبینار آشنایی با حسابداری سرمایه گذاری ها (استاندارد حسابداری 15) به میزبانی خانه نوآوری

گپ و گفت 692: وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان

گپ و گفت 691: وبینار آشنایی با مهمترین نکات حسابداری پیمانکاری (استاندارد حسابداری 9) به میزبانی روابط عمومی استانداری مازندران

گپ و گفت 687: وبینار صورت جریان های نقدی (استاندارد حسابداری ۲)

گپ و گفت 686: وبینار آشنایی با مفاهیم و اصول مالی در دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری 11) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 683: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 682: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 673: وبینار آشنایی با مفاهیم و اصول مالی در دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری 11) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 672: وبینار آشنایی با قوانین جدید در رسیدگی به مالیات عملکرد به میزبانی پارک البرز

گپ و گفت 671: وبینار آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 670: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 654: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 649: وبینار صورت جریان های نقدی (استاندارد حسابداری ۲) به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 647: لایو اینستاگرام آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی مسعود امیرآتشانی

گپ و گفت 645: لایو اینستاگرام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی مسعود امیرآتشانی

گپ و گفت 644: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 638: وبینار شناخت و بررسی صورتهای مالی اساسی در حسابداری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 629: وبینار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 581: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 579: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 576: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارك علم و فناوري يزد