گپ و گفت ۲۳۵ ام با همکاری سپیدار سیستم و بیدبرگ، با حضور آقای امیررضا حیدری

گپ و گفت 60 ام با همکاری شتابدهنده فارابی با حضور خانم هنگامه عسگری

گپ و گفت 90 ام با همکاری شریف اکسلریتور با حضور خانم هنگامه عسگری

گپ و گفت 93 ام با همکاری خانه نوآوری با حضور آقای مرتضی فلکی

گپ و گفت 103 ام با همکاری شتابدهنده فارابی با حضور خانم نیلوفر طاهری

گپ و گفت ۱۸۵ ام با همکاری کافه ایونت و بیدبرگ، با حضور آقای محمد کولیوند

گپ و گفت ۱۵۶ ام با همکاری اتاق اصناف شمیرانات و بیدبرگ، با حضور آقای امیررضا حیدری

گپ و گفت ۱۳۸ ام با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) و بیدبرگ، با حضور آقای شهرام انصاری

گپ و گفت ۱۴۰ ام با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بیدبرگ، با حضور خانم سمیه پوریحیی

سایر تصاویر گپ و گفت های برگزار شده را می توانید در کانال تلگرام گپ و گفت مشاهده نمایید: