ثبت پرداخت

  • توجه داشته باشید که مشتری با مالیات ارزش افزوده پرداخت را انجام داده باشد.