برچسب: آرمان سنجش

گپ و گفت 439: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی آرمان سنجش

آرمان سنجش با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و …

گپ و گفت 341: وبینار تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی به میزبانی آرمان سنجش

آرمان سنجش برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی مجوزهای لازم جهت تخریب ساختمانها و گودبرداری اصول استاندارد …