برچسب: اتاق بازرگانی ایران و عراق

گپ و گفت 145: نکات مالیاتی صادرات و واردات با همکاری اتاق بازرگانی ایران و عراق

محورهای گپ و گفت نکات مالیاتی صادرات و واردات وظایف و الزامات مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان قوانین ارزش افزوده ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان …