برچسب: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 461: وبینار نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی نکات ارسال اظهارنامه …

گپ و گفت 374: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران رایج ترین اشتباهات حقوقی …