برچسب: الهام حسینی

گپ و گفت 733: وبینار راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان به میزبانی بیمه سامان

بیمه سامان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان آشنایی با طرح ها و روش …