برچسب: امیررضا حیدری

گپ و گفت 735: وبینار آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام …

گپ و گفت 734: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی کارمانا

کارمانا با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی …

گپ و گفت 729: وبینار فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری شرکت طرح اندیشان پویا برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرار مالیاتی،اجتناب مالیاتی (با نگاهی به مالیات تراکنش های …

گپ و گفت 541: وبینار قوانین مالیاتی و سایر قوانین به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین مالیاتی و سایر قوانین فرآیند رسیدگی مالیاتی فرآیند دادرسی مالیاتی فرآیند دادخواهی …

گپ و گفت 505: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع آشنایی با مفاهیم …

گپ و گفت 477: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …

گپ و گفت 459: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …