برچسب: امیررضا حیدری

گپ و گفت 541: وبینار قوانین مالیاتی و سایر قوانین به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین مالیاتی و سایر قوانین فرآیند رسیدگی مالیاتی فرآیند دادرسی مالیاتی فرآیند دادخواهی …

گپ و گفت 505: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع آشنایی با مفاهیم …

گپ و گفت 477: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …

گپ و گفت 459: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …

گپ و گفت 429: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون ارزش افزوده در …

گپ و گفت 414: وبینار فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع فرآیند و رویه دادخواهی …