برچسب: انجمن بهره وری ایران

گپ و گفت 704: وبینار ضرورت و اهمیت نظام مدیریت بهره وری برای واحد های صنعتی و معدنی در شرایط سخت اقتصادی ایران به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران برگزار می کند: محورهای وبینار آموزشی ضرورت و اهمیت نظام مدیریت بهره وری برای واحد های صنعتی و معدنی در شرایط سخت اقتصادی ایران مروری …

گپ و گفت 643: وبینار کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند: محورهای رویداد کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه معرفی Blue Ocean …

گپ و گفت 548: وبینار کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند: محورهای گپ و گفت کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه معرفی …