برچسب: انجمن صادرکنندگان صنعتی

گپ و گفت 526: وبینار تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر طراحی به میزبانی گروه صنعتی تراکتورسازی ايران

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری گروه صنعتی تراکتورسازی ايران و استارتاپ چمروش برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر …

گپ و گفت 527: وبینار آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی علل پایان دوران استفاده از کاتالوگ ‌های …

گپ و گفت 520: وبینار نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری راشا مشاوران راستین برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات آشنایی با تاریخچه رفع …