برچسب: انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

گپ و گفت 723: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA و شرکت سالم صنعت بخت (سیبک) و دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی با همکاری ابرستان برگزار می کند: محورهای گپ و …