برچسب: بابک عزیزی

گپ و گفت 481: وبینار قراردادهای استخدام و همکاری و جایگاه آن در اداره کار به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قراردادهای استخدام و همکاری و جایگاه آن در اداره کار نکات حقوقی قرارداد …

گپ و گفت 113: حق بیمه قرارداد های پیمانکاری(ماده 38 قانون تامین اجتماعی) با همکاری مرکز نوآوری رفاتک

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن نحوه محاسبه ضریب 6.7 الی 16.67 به قراردادهای پیمانکاری نکات نگارش …