برچسب: باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 711: وبینار اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها معیارهای انتخاب نرم افزار حسابداری …

گپ و گفت 404: وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نحوه اخذ …

گپ و گفت 175: اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها با همکاری باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

میزبان با همکاری حامی برگزار می کند محورهای گپ و گفت اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای استارتاپ …