برچسب: تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 634: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان قزوین به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان قزوین آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان قزوین …

گپ و گفت 632: وبینار هم اندیشی حامیان تعاونگر دکتر محمد عباسی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی حامیان تعاونگر دکتر محمد عباسی هم اندیشی تعاونگرایان حامی دکتر عباسی با یکدیگر برنامه ریزی …

گپ و گفت 620: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان …

گپ و گفت 603: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان رضوی آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان …

گپ و گفت 602: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان اصفهان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان اصفهان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان اصفهان …

گپ و گفت 601: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان هرمزگان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان هرمزگان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان هرمزگان …

گپ و گفت 617: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان ایلام به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان ایلام آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان ایلام …

گپ و گفت 599: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان سمنان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان سمنان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان سمنان …