برچسب: تیوان

گپ و گفت 494: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی تیوان

تیوان با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب …