برچسب: خانم مهندس برزگرزاده

گپ و گفت 527: وبینار آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی علل پایان دوران استفاده از کاتالوگ ‌های …