برچسب: خانم مهندس برزگرزاده

گپ و گفت 640: وبینار روش های دیجیتال در بازاریابی و معرفی کسب و کار شما به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت روش های دیجیتال در بازاریابی و معرفی کسب و کار شما نوآوری دیجیتال در بازاریابی و …

گپ و گفت 527: وبینار آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی علل پایان دوران استفاده از کاتالوگ ‌های …