برچسب: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 668: وبینار حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) نحوه …

گپ و گفت 667: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی چه عنوانی برای قرارداد …