برچسب: دانشگاه علم و فرهنگ

گپ و گفت 457: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و …