برچسب: دانشگاه علم و فرهنگ

گپ و گفت 722: وبینار بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18) به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18) صورت های مالی تلفیقی پس از تاریخ تحصیل معاملات …

گپ و گفت 457: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و …