برچسب: دکتر جعفر عسگری

گپ و گفت 704: وبینار ضرورت و اهمیت نظام مدیریت بهره وری برای واحد های صنعتی و معدنی در شرایط سخت اقتصادی ایران به میزبانی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران برگزار می کند: محورهای وبینار آموزشی ضرورت و اهمیت نظام مدیریت بهره وری برای واحد های صنعتی و معدنی در شرایط سخت اقتصادی ایران مروری …