برچسب: دکتر عباسی

گپ و گفت 608: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ …

گپ و گفت 604: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان البرز به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان البرز آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان البرز …

گپ و گفت 605: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان غربی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان غربی آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان …

گپ و گفت 600: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان تهران به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان تهران آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان تهران …

گپ و گفت 598: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان مازندران به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان مازندران آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان مازندران …

گپ و گفت 597: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گلستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گلستان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گلستان …

گپ و گفت 610: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمانشاه به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمانشاه آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمانشاه …

گپ و گفت 611: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان چهارمحال و بختیاری آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در …

گپ و گفت 612: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان همدان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان همدان …

گپ و گفت 613: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کردستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

تیم حامیان جوان دکتر عباسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمان آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمان …