برچسب: سمیه پوریحیی

گپ و گفت 336: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت حقوق حاکم بر تعهدات …

گپ و گفت 306: وبینار آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی تعهدات قراردادها، وصول مطالبه و خسارت حقوق حاکم بر …