برچسب: سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

گپ و گفت 737: وبینار کات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی بر اساس قانون جدید به میزبانی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت کات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی …