برچسب: سکینه افشارقهرمانی

گپ و گفت 520: وبینار نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری راشا مشاوران راستین برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات آشنایی با تاریخچه رفع …