برچسب: سیدجواد حسینی

گپ و گفت 220: روش های عارضه یابی برای بهبود و رشد سازمانی با همکاری مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محورهای گپ و گفت روش های عارضه یابی برای بهبود و رشد سازمانی آشنایی با روش ها و فرایندهای رشد سازمان فرآیندهای ضروری کسب و کار روش های عارضه …