برچسب: شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

گپ و گفت 475: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا و مرکز شتابدهی نوآوری با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها انواع مالیات …

گپ و گفت 452: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا و مرکز شتابدهی نوآوری با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها انواع مالیات …

گپ و گفت 227: آشنایی با نکات مالی و حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات مالی و حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها آشنایی با اصول حسابداری (ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه …