برچسب: شهرام انصاری

گپ و گفت 138: حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن نحوه محاسبه ضریب 7.8 الی 16.67 به …