برچسب: علوم انسانی

گپ و گفت 592: وبینار كارگاه آنلاين گراندد تئوری Grounded Theory Online Workshop به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با همکاری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار می کند: محورهای گپ و گفت كارگاه آنلاين …

گپ و گفت 591: وبینار كارگاه آنلاين گراندد تئوری Grounded Theory Online Workshop به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با همکاری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار می کند: محورهای گپ و گفت كارگاه آنلاين …

گپ و گفت 586: وبینار كارگاه آنلاين گراندد تئوری Grounded Theory Online Workshop به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت با همکاری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت كارگاه آنلاين گراندد تئوری …

گپ و گفت 420: وبینار اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن چگونه آماده نوشتن مقاله کیفی شویم؟ …