برچسب: محسن هوشیاری

گپ و گفت 689: وبینار آشنایی با نکات اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری در قانونی کار به میزبانی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب …