برچسب: محمدرحیم مهدی نژاد

گپ و گفت 323: وبینار حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی تعهدات بیمه ای کارفرما از …