برچسب: مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 709: وبینار آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و کار به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و …

گپ و گفت 529: وبینار حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات تامین اجتماعی …

گپ و گفت 395: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان …