برچسب: مدیریت ثروت ستارگان

گپ و گفت 401: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی مدیریت ثروت ستارگان

مدیریت ثروت ستارگان با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین …