برچسب: مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 128: تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها انواع مالیات های مقرر در قوانین انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال نحوه اعتراض به برگ تشخیص بخشنامه جدید نوآفرین …

گپ و گفت 110: قوانین منابع انسانی با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قوانین منابع انسانی آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار دورکاری و فریلنسرها آشنایی با …