برچسب: مركز نوآوری شتاب کارا تکنولوژی

گپ و گفت 488: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی مركز نوآوری شتاب کارا تکنولوژی

هلدینگ سرمایه گذاری شتاب تک با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری آشنایی با قوانین مالکیت فکری …