برچسب: مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 530: وبینار حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات …

گپ و گفت 485: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده …

گپ و گفت 474: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها اصول مالی در …

گپ و گفت 447: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها اصول مالی در …

گپ و گفت 424: وبینار انواع قرارداد و مقررات آن در تامین اجتماعی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت انواع قرارداد و مقررات آن در تامین اجتماعی تامین اجتماعی در قراردادهای …

گپ و گفت 368: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ فرآیند و رویه دادرسی مالیاتی …

گپ و گفت 361: وبینار پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک تبعات و جرایم پولشویی …

گپ و گفت 365: وبینار تعهدات بیمه ای کارفرمایان به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تعهدات بیمه ای کارفرمایان آشنایی با الزامات قانونی بیمه کارکنان تفاوت نوع …