برچسب: مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 249: اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

محورهای گپ و گفت اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها راه های افزایش ارزش شرکت مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا تشریح فرض تفکیک …

گپ و گفت 134: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی ثبت نام گواهی ارزش افزوده نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت مالیات ارزش افزوده برای کسب و کار ها نوپا و …