برچسب: مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 352: وبینار شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری به میزبانی مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری شرایط و مراحل دریافت …

گپ و گفت 220: روش های عارضه یابی برای بهبود و رشد سازمانی با همکاری مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محورهای گپ و گفت روش های عارضه یابی برای بهبود و رشد سازمانی آشنایی با روش ها و فرایندهای رشد سازمان فرآیندهای ضروری کسب و کار روش های عارضه …